• મઠીયા • ચોળાફળી • સુવાળી
    નાસ્તા ની શોભા એટલે ઝમકુ પાપડ...
  • સિંગલ મરી • ડબલ મરી • જીરા મરી • પંજાબી
    ભોજનની શોભા એટલે ઝમકુ પાપડ...

We are Zamku Enterprise

ભોજન ની શોભા એટલે ઝમકુ પાપડ!

Welcome to Zamku Papad, one of the best papad manufacturers in Bharuch. With strict quality and taste policies applied by Zamku, we have a big range of Indian Papads such as Single Mari Papad, Jeera Mari Papad, Suku Lasan Papad, Lasan Marcha Papad, Punjabi Papad & many more. These Papads are handmade as well as machine-made. Besides being the biggest manufacturer and seller of Papads in Bharuch, we also make varieties of Mathiya, Chorafali, and Suvadi.

Zamku is making papads of different tastes that are always loved by people of different regions of Gujarat. Range-wise, we provide the most varieties of Papad which one cannot find from any other brand.

Zamku Papad was established in the year 1996 and now we are one of the prominent Papad Manufacturing Company in Bharuch.

Our Products

We are Zamku Enterprises. Gujarat’s leading manufacturers in Papads Mathiya & Chorfali. We are known for High quality and impeccable taste since 1996.

Contact Us


Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.
ADDRESS

Zamku Enterprise 37, Ridhi Siddhi Complex, N.H. No. 48, Zadeshwar Chowkdi, Bharuch, Gujarat – 392011

CALL US NOW
(02642)232604